10 december 2023

NYA SCENARIER FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

FHM – även ibland kallat Folkhelvetesmyndigheten – efter alla som skadats och avlidit av preparaten, kom idag ut med två nya scenarier om SARS-CoV2, som i korthet innebär att de nu verkar fokusera på att personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre, tar en ”påfyllnadsdos”.

Tydligen anses CCP-influensan inte längre vara lika farlig för alla andra, eller möjligen att riskerna inte längre anses uppväga nyttan för övriga i befolkningen. Men de garderar sig å andra sidan med, ”Det är också viktigt att rekommendationerna i vaccinationsprogrammet följs”, så sannolikt lär det snart rekommenderas ytterligare ”boosters” även för övriga:

”I båda scenarierna väntas smittspridningen öka från slutet av augusti och nå sin topp i slutet av september. Främst beror ökningen på att människor träffas mer vid återgång till arbete och skola, och att immuniteten i befolkningen avtar. Samtidigt finns en stor osäkerhet kring scenarierna som beror på flera faktorer, bland annat att mörkertalet i smittspridningen är högt.

– Flera faktorer gör att scenarierna är mer osäkra än tidigare. Det vi ser är att smittspridningen väntas öka fram till slutet av september. Hur hög toppen blir är svårt att säga, men det är osannolikt att den skulle nå samma nivåer som i januari och februari. Det viktigaste är att personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre, vaccinerar sig med en påfyllnadsdos i höst för att minska risken för allvarlig sjukdom och död, säger avdelningschef Sara Byfors.

Det är också viktigt att både arbetsgivare och verksamheter har beredskap för att många kan bli sjuka samtidigt i covid-19, förkylningar och luftvägsinfektioner, och att man ser över sin kontinuitetsplanering för personal, material, utrustning med mera.”

”Scenario 0: Kontakterna i befolkningen antas vara oförändrade. Under toppen beräknas de rapporterade covidfallen till ungefär 5000 per dag.

Scenario 1: Kontakterna i befolkningen ökar från mitten av augusti med cirka 10 procent. Under toppen beräknas de rapporterade covidfallen till ungefär 7000 per dag.

Den ökade smittspridningen i scenarierna orsakar också ett ökat vårdbehov, men vårdriskerna ska tolkas med försiktighet eftersom de baseras på data för mars och april 2022 och kommer att förändras över tid.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att några ytterligare smittskyddsåtgärder behövs utifrån scenarierna. Förebyggande åtgärder är fortsatt nödvändiga, liksom testning och smittspårning inom hälso- och sjukvård och omsorgsverksamheter där personer med hög risk för allvarlig covid-19 vistas. Det är också viktigt att rekommendationerna i vaccinationsprogrammet följs, och att den som är sjuk med symtom på covid-19 stannar hemma.”

Källa:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/augusti/covid-19-kan-komma-att-oka-i-borjan-av-hosten/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.