1 oktober 2023

FYRA VANLIGA MYTER SOM SPRIDS AV MYNDIGHETER

1. Vaccinerna är fullständigt godkända. (Folkhälsomyndigheten)

”Det förekommer rykten om att de villkorade godkännanden som givits alla covid-19-vacciner i Europa inte har fullgoda godkännanden. Dessa rykten är falska.

De vacciner som är godkända i Sverige och EU har villkorade godkännanden, vilket innebär att det finns krav på företaget att sammanställa ytterligare dokumentation som inte funnits med vid godkännandet.”

Som det framgår ovan, trasslar Folkhälsomyndigheten här in sig i sin egen ordlek. Enligt Läkemedelsboken, som ges ut av Läkemedelsverket, finns det följande typer av godkännanden:

Fullständigt godkännande

”Alltsedan talidomidkatastrofen i början på 1960-talet har tidiga tester på försöksdjur varit en förutsättning för utveckling av humanläkemedel. De prekliniska undersökningarna har flera syften och sker både före och parallellt med den kliniska utvecklingen. Initialt studeras både primärfarmakologiska (verkningsmekanism och dosresponssamband) och sekundärfarmakologiska effekter (effekter som inte kan knytas till den eftersträvade kliniska effekten). Farmakokinetik, dvs upptag, distribution, metabolism och elimination (ADME), kartläggs. Toxikologiska effekter innefattande akuttoxicitet och genotoxicitet undersöks i lämpliga prekliniska modeller. Vidare karakteriseras läkemedlets toxicitetsprofil vid upprepad tillförsel där patologisk undersökning av vävnader ingår.

Djurstudiernas längd är beroende på förväntad behandlingstid. Vid behandling upp till 3 månader ska djurstudiernas längd vara minst 3 månader. Vid längre tids behandling ska toxikologistudier om 6–9 månader göras. Är läkemedlet avsett att ges till patienter under en längre tid (> 6 månader) krävs dessutom karcinogenicitetsstudier där läkemedlet tillförs under djurets livstid (t ex 2 år för råtta). I särskilda studier undersöks om läkemedlet kan påverka fertiliteten, har fosterskadande effekter eller kan påverka utvecklingen av den nyfödde.”

Villkorat godkännande

”Om ett nytt läkemedel i tidiga studier av ett allvarligt tillstånd visar sig ha en avsevärd fördel i förhållande till existerande behandlingar, eller där behandling hittills saknats, kan ett så kallat villkorat godkännande medges. Även i detta fall måste en övertygande effekt visas men det kan exempelvis vara på en surrogatmarkör. Som en del i godkännandet åläggs ansökande företag att utföra studier som bekräftar det kliniska värdet i form av minskad sjuklighet eller längre tid till död.

Ett villkorat godkännande är provisoriskt och omvandlas till ett vanligt godkännande om de uppföljande studierna bekräftar de positiva egenskaperna. I väntan på detta omvärderas godkännandet årligen. Om de bekräftande studierna misslyckas kan läkemedlet tas bort från marknaden.”

Godkännande under speciella omständigheter

”Om ovanstående krav och principer skulle användas för alla nya läkemedel skulle vissa läkemedel aldrig kunna bli godkända. Detta gäller framför allt om läkemedel mot tillstånd som är så ovanliga att det inte är möjligt att pröva dem på sedvanligt sätt. Det kan exempelvis vara läkemedel mot vissa enzymbristsjukdomar eller mycket ovanliga tumörformer. Kraven måste i dessa fall modifieras beroende på omständigheterna. Läkemedel har i extrema fall godkänts på basen av data från enstaka patienter.”

Godkännande av generika

”Ett forskande företag har exklusiv rätt till den dokumentation som tagits fram inför ett godkännande i 10–11,5 år. Efter att den tiden har löpt ut har andra företag möjlighet att producera och marknadsföra generiska kopior av läkemedlet, om inte gällande patent förhindrar detta. Företaget som utvecklar den generiska produkten måste presentera en fullständig farmaceutisk/kemisk dokumentation samt oftast farmakokinetiska (bioekvivalens) data för att visa att den nya produkten är tillräckligt lik originalet så att det är rimligt att basera ett godkännande på data för originalprodukten.”

Godkännande av biosimilar

”En biosimilar är ett biologiskt läkemedel som innehåller den aktiva substans som finns i ett redan godkänt biologiskt originalläkemedel (så kallad referensprodukt).

De definitioner av generika och biosimilarer som ges i läkemedelslagstiftningen är likartade. För båda gäller att definitionerna baseras på likhet med substansen som den föreligger i referensprodukten och att det ska finnas lång erfarenhet av referensprodukten (> 10 år på EU-marknaden).”

Folkhälsomyndighetens påstående att, ”Vaccinerna är fullständigt godkända”, är FALSKT OCH VILSELEDANDE

Det korrekta är att injektionerna har fått ett ”Villkorat godkännande”. Att Folkhälsomyndigheten försöker vilseleda genom att använda frasen, ”Vaccinerna är fullständigt godkända”, är ytterst allvarligt och inte det minsta myndighetsmannamässigt, särskilt som uttrycket är nästintill identiskt med det betydligt mer krävande, ”Fullständigt godkännande”

2. Vaccinerna innehåller inga farliga ämnen som hålls hemliga (Läkemedelsverket)

”Det förekommer påståenden om att coronavaccinerna skulle innehålla farliga ämnen som hålls hemliga. Dessa påståenden stämmer inte.”

Här leker Läkemedelsverket med ord. Enligt bipacksedeln på Läkemedelsverkets webbsida, innehåller Comirnaty den aktiva substansen tozinameran, som kallas ett ”mRNA-vaccin mot covid-19”, samt olika hjälpämnen. Två av dessa beskrivs exakt enligt följande:

((4‍-‍hydroxibutyl)azandiyl)bis(hexan‍-‍6,1‍-‍diyl)bis(2‍-‍hexyldekanoat) (ALC‍‍‍-‍0315)

2‍-‍[(polyetylenglykol)‍-‍2000]‍-‍N,N‍-‍ditetradecylacetamid (ALC‍‍‍-‍0159)

På Läkemedelsverkets hemsida, framgår inget om att ALC-0315 eller ALC-0159 skulle kunna vara farliga. Det finns heller ingen länk till någon beskrivning av vad dessa substanser egentligen är för något, förutom att de utgör ”hjälpämnen”, det låter både harmlöst och hjälpsamt. 

På webbsidan hos det tyska företaget Biomol, som saluför substanserna, som tillverkas av företaget Cayman Chemicals, framgår däremot helt annan information för ALC-0315 och ALC-0159.

Produktinformationen ”ALC-0159”

ALC-0159 is a lipid excipient. Formulations containing ALC-0159 have been used in the development of lipid nanoparticles for the delivery of mRNA-based vaccines.Formal Name: alpha-[2-(ditetradecylamino)-2-oxoethyl]-omega-methoxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl). CAS Number: 1849616-42-7. Molecular Formula: (C2H4O)nC31H63NO2. Purity: >95%. Formulation: A solid. Solubility: DMF: 10 mg/ml, DMF:PBS (pH 7.2) (1:2): 0.3 mg/ml, DMSO: Slightly Soluble, Ethanol: 1 mg/ml. SMILES: COCCOCC(N(CCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCC)=O.”

”Achtung

Nur für Forschungszwecke und Laboruntersuchungen: Nicht für die Anwendung im oder am Menschen!”

Produktinformationen ”ALC-0315”

ALC-0315 is an ionizable amino lipid that has been used in combination with other lipids in the formation of lipid nanoparticles. Administration of severe acute respiratory coronavirus 2 (SARS-CoV-2) mRNA in ALC-0315-containing lipid nanoparticles induces the production of IgG that binds to the SARS-CoV-2 receptor-binding domain (RBD) in rhesus macaques, with a boost in antigen-specific IgG geometric mean titers (GMT) seven and 14 days after a second dose. Formulations containing ALC-0315 have been used in the development of lipid nanoparticles for the delivery of mRNA-based vaccines.Formal Name: 2-hexyl-decanoic acid, 1,1′-[[(4-hydroxybutyl)imino]di-6,1-hexanediyl] ester. CAS Number: 2036272-55-4. Molecular Formula: C48H95NO5. Formula Weight: 766.3. Purity: >98%. Formulation: A solution in chloroform. Solubility: Chloroform: 50 mg/ml. SMILES: OCCCCN(CCCCCCOC(C(CCCCCC)CCCCCCCC)=O)CCCCCCOC(C(CCCCCC)CCCCCCCC)=O. InChi Code: InChI=1S/C48H95NO5/c1-5-9-13-17-19-27-37-45(35-25-15-11-7-3)47(51)53-43-33-23-21-29-39-49(41-31-32-42-50)40-30-22-24-34-44-54-48(52)46(36-26-16-12-8-4)38-28-20-18-14-10-6-2/h45-46,50H,5-44H2,1-4H3. InChi Key: QGWBEETXHOVFQS-UHFFFAOYSA-N.

”Achtung

Nur für Forschungszwecke und Laboruntersuchungen: Nicht für die Anwendung im oder am Menschen!”

Läkemedelsverkets påstående, ”Vaccinerna innehåller inga farliga ämnen som hålls hemliga”, är FALSKT OCH VILSELEDANDE

Som det framgår enligt ovan, är även punkt 2 en myt. Eller antyder varningen att ”hjälpämnet” är ofarligt?

”Fara

Endast för forskningsändamål och laboratorietester: Ej för användning i eller på människor!”

3. D-vitamin, ivermektin och klorokinfosfat kan inte förebygga eller behandla covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

”Det förekommer påståenden om att D-vitamin, ivermektin och klorokinfosfat kan förebygga eller behandla covid-19. Dessa påståenden stämmer inte.”

D-vitamin

När sjukhusen var som mest fulla med patienter sjuka i covid-19, sade många inom vården i Stockholm att hela RInkeby, Husby och Botkyrka låg på IVA. Men officiellt, nämndes detta aldrig, eller ens reflekterades över särskilt mycket, förutom att det berodde på trångboddhet. Den verkliga orsaken visade sig däremot bero på just D-vitaminbrist, vilket även framgick tidigt i en debattartikel i Läkartidningen från 2021-01-04.

”Coronapandemin hade inte pågått länge innan det stod klart att översjuklighet respektive överdödlighet var vanligt hos mörkhyade personer i England och Skandinavien. Redan i maj skrevs det mycket i ämnet i The Guardian [3]; i första hand om sjukvårdspersonal inom den så kallade BAME-gruppen (Blacks, Asians and minority ethnics). De förklaringar som oftast fördes fram var utsatthet hos vårdpersonal, trångboddhet etc.

Nyligen skrev en engelsk debattör att man inte hade haft någon »verklig« nedstängning i England, då endast medelklassen har kunnat arbetat hemma medan många utsatta grupper tvingats gå till jobbet som vanligt. I Danmark och Sverige beskylldes invandrare för att sprida smittan, tills man insåg att det fanns andra förklaringar såsom trångboddhet och beroende av allmänna kommunikationer. En stor överdödlighet hos utsatta grupper har rapporterats i Stockholm [4].

D-vitamin spelar en viktig roll i olika immunologiska reaktioner, bland annat relaterat till ACE 2-receptorfunktionen. I maj 2020 publicerade Läkartidningen en artikel där författarna redovisar preliminära fynd av hög överdödlighet hos personer låga ingångsvärden av D-vitamin som sjukhusvårdats för covid-19 [5]. Nya sammanställningar pekar åt samma håll [6].

Enligt uppgift pågår ett 30-tal kontrollerade studier med fokus på effekter av D-vitamin [7], där resultaten väntas tidigast nästa sommar. Lancet Metabolism and Diabetes publicerade redan tidigt en kommentar som stödjer tillförsel av D-vitamin till grupper som riskerar ett allvarligt förlopp av covid-19 [8]. I England har regeringen i enlighet med det rekommenderat och finansierat D-vitamintillskott till utsatta grupper [9].”

Att denna grupp varit överrepresenterad och samtidigt utgjort den största gruppen som inte vaccinerade sig, är även en av huvudorsakerna till att myndigheterna tror att injektionerna fungerar. De ovaccinerade hamnade ju oftare på IVA och sjukhus. Men det var inte för att de var ”ovaccinerade”, utan för att de generellt sett har en betydligt större D-vitaminbrist än den övriga befolkningen. Desto mörkare hud en person har, desto mindre D-vitamin ger solen. Om personen dessutom bär slöja, blir upptaget genom huden noll.

Se även följande studie:

Dror AA, Morozov N, Daoud A, Namir Y, Yakir O, Shachar Y, et al. (2022-02-03), Pre-infection 25-hydroxyvitamin D3 levels and association with severity of COVID-19 illness.

Ivermektin

Aftonbladet, dvs dagens motsvarighet till Pravda, skrev följande, I stället för att vaccinera sig har läkemedlet ivermektin seglat upp som den senaste alternativbehandlingen mot covid-19. Problemet är bara att preparatet används för att behandla parasiter bland hästar och kor.”

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/47b2R9/amerikaner-tar-hastmedicin-mot-covid-19

Se även FB:s egna ”fact-checkers”, som också ljuger och bland annat påstår att det saknas tillräckligt med studier om användandet av preparatet på människor:

https://leadstories.com/hoax-alert/2021/08/fact-check-ivermectin-maker-say-horse-dewormer-is-not-effective-against-covid-19.html

Aftonbladets journalister och FB:s ”fact-checkers”, ”glömmer” att berätta att preparatet är godkänt av FDA och används framgångsrikt av många läkare i USA, som hävdar att samtliga av deras patienter överlever.

Se även denna vetenskapliga artikel från den 3 augusti 2021:

”In 2015, the Nobel Committee for Physiology or Medicine, in its only award for treatments of infectious diseases since six decades prior, honoured the discovery of ivermectin (IVM), a multifaceted drug deployed against some of the world’s most devastating tropical diseases. Since March 2020, when IVM was first used against a new global scourge, COVID-19, more than 20 randomized clinical trials (RCTs) have tracked such inpatient and outpatient treatments. Six of seven meta-analyses of IVM treatment RCTs reporting in 2021 found notable reductions in COVID-19 fatalities, with a mean 31% relative risk of mortality vs. controls. During mass IVM treatments in Peru, excess deaths fell by a mean of 74% over 30 days in its ten states with the most extensive treatments. Reductions in deaths correlated with the extent of IVM distributions in all 25 states with p < 0.002. Sharp reductions in morbidity using IVM were also observed in two animal models, of SARS-CoV-2 and a related betacoronavirus. The indicated biological mechanism of IVM, competitive binding with SARS-CoV-2 spike protein, is likely non-epitope specific, possibly yielding full efficacy against emerging viral mutant strains.”

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34466270/

Aftonbladets journalister ”glömmer” också att berätta att preparatet belönades med Nobelpriset i medicin år 2015, för behandling av infektionssjukdomar hos människor. Nobelkommittéen själva, motiverade priset så här:

”These two discoveries have provided humankind with powerful new means to combat these debilitating diseases that affect hundreds of millions of people annually. The consequences in terms of improved human health and reduced suffering are immeasurable.”

”The discoveries of Avermectin and Artemisinin have fundamentally changed the treatment of parasitic diseases. Today the Avermectin-derivative Ivermectin is used in all parts of the world that are plagued by parasitic diseases. 

Ivermectin is highly effective against a range of parasites, has limited side effects and is freely available across the globe. The importance of Ivermectin for improving the health and wellbeing of millions of individuals with River Blindness and Lymphatic Filariasis, primarily in the poorest regions of the world, is immeasurable. 

Treatment is so successful that these diseases are on the verge of eradication, which would be a major feat in the medical history of humankind. Malaria infects close to 200 million individuals yearly. Artemisinin is used in all Malaria-ridden parts of the world. When used in combination therapy, it is estimated to reduce mortality from Malaria by more than 20% overall and by more than 30% in children. For Africa alone, this means that more than 100 000 lives are saved each year.”

Se även, https://www.youtube.com/watch?v=9eVZpx-SS2c

Klorokinfosfat

Enligt en artikel i Läkartidningen har klorokinfosfat använts med framgång.

”Malaria- och reumatismläkemedlet klorokinfosfat har in vitro effekt mot sars-cov-2, och icke-verifierade rapporter från Kina anger även effekt in vivo hos människa [22]. Mekanismen anges vara en höjning av endosomalt pH, varvid virus–cellfusionen påverkas, samt även interferens med glykosyleringen av de cellulära receptorerna för sars-cov.

Klorokinfosfat anges också ha effekt på symtom vid covid-19, även om dessa data ännu inte är publicerade på engelska. 15 studier har utförts i Kina, och det anges att klorokinfosfat är signifikant bättre än kontrollbehandlingen för att motverka lunginflam­mation, förbättra lungbildsresultaten, påskynda virusnegativitet och förkorta sjukdoms­förloppet. Allvarliga biverkningar av klorokinfosfat noterades inte hos patienterna. I dag används klorokinfosfat hos flertalet svenska patienter som uppvisar måttlig eller svårare sjukdomsbild.”

Folkhälsomyndighetens påstående, ”D-vitamin, ivermektin och klorokinfosfat kan inte förebygga eller behandla covid-19”, är FALSKT 

Som det framgår enligt ovan, är således även punkt 3 en myt, trots att också denna spreds och fortfarande sprids av myndigheter. 

Genom att aktivt, med myter, delta i att undertrycka alternativ till injektionerna, är svenska myndigheter medskyldiga till att många människor dog i onödan. 

De flesta som dog i början, dog av felbehandling med syrgas – som förvärrade inflammationen i lungorna, och morfin – som ytterligare försämrade syresättningen av blodet och orsakade att människor kvävdes ihjäl.

Idag behandlar man med steroider och anti-histaminer, eftersom man vet att svår covid orsakas av allergiska reaktioner mot spikproteinerna hos vissa. Mycket färre dör därför numera. Med ytterligare behandlingsmetoder, skulle antalet dödsfall kunna krympa ytterligare. Men istället för att uppmuntra detta, pushar svenska myndigheter, med WHO i spetsen, enkom för injektionerna.

4. Alla forskare är överens om att ”vaccinerna” fungerar och är säkra

Den som arbetat med forskning, vet att alla forskare aldrig är överens om något. Jan Malmberg, har som exempel sammanställt 281 vetenskapliga artiklar som handlar om injektionernas toxicitet och biverkningar. Han har även en uppdatering på gång som innehåller ännu fler studier. Den som vill söka själv, kan naturligtvis också söka i forskningsdatabaser och hitta omkring ett tusental studier på samma tema.  Även det fjärde påståendet är därför falskt och en myt.

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/lakemedelsverket-informerar/

https://lakemedelsboken.se/kapitel/regelverket_och_it-stod/godkannande_av_lakemedel.html?search=villkorat&id=u19_18#u19_18

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/detta-galler-om-coronavaccin#hmainbody9

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/comirnaty-vaccin-mot-covid-19-pfizer-biontech#hmainbody6

https://www.biomol.com/de/produkte/chemikalien/lipide/alc-0315-cay34337-25

https://www.biomol.com/de/produkte/chemikalien/lipide/alc-0159-cay34336-25

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/01/kunskapslaget-talar-for-d-vitamintillskott-vid-covid-19/

https://www.timesofisrael.com/israeli-study-offers-strongest-proof-yet-of-vitamin-ds-power-to-fight-covid/

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0263069

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/47b2R9/amerikaner-tar-hastmedicin-mot-covid-19

https://leadstories.com/hoax-alert/2021/08/fact-check-ivermectin-maker-say-horse-dewormer-is-not-effective-against-covid-19.html

https://youtu.be/xWBC-JX6lsg

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34466270/

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2015/press-release/

https://www.youtube.com/watch?v=9eVZpx-SS2c

https://www.researchgate.net/publication/344729863_Tidiga_erfarenheter_av_steroidbehandling_vid_covid-19

https://www.janmalmberg.com/sars-cov-2-giftinjektionernas-toxicitet-och-biverkningar-version-9/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.