1 oktober 2023

MER OM FHM OCH RÅDEN TILL GRAVIDA

Med anledning av Region Stockholm gick ut på sin Facebooksida 2022-01-20, och uppmuntrade gravida till att injicera sig med de experimentella mRNA-preparaten, skrev jag 2022-01-26 ett öppet brev till Region Stockholm, som de besvarade 2022-02-01

Idag blev jag nyfiken på att återigen granska detta lite mera i detalj, eftersom jag tyckte mig känna igen namnet på den kvinnliga överläkaren som talade sig varm för injektionerna på regionens Facebooksida, Karin Pettersson. 

”Blir en gravid kvinna svårt sjuk i covid-19 kan det enda som räddar kvinnans hälsa och liv vara att barnet föds, i många fall väldigt mycket för tidigt. Vaccin mot covid-19 ger ett utmärkt skydd mot svår sjukdom och därmed ett utmärkt skydd mot för tidig födsel på grund av sjukdom hos mamman”. Det säger Karin Pettersson, överläkare och specialsakkunnig i förlossningsfrågor. Hör henne berätta om hur vaccinet skyddar både mamman och det ofödda barnet.”

Det visade sig att Karin deltagit i ett webbinarium som Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi höll redan 2021-10-14. 

– – –

Vaccination mot covid-19 under graviditet

Hur kan vi få fler gravida att vaccinera sig? Lär dig mer om hur vaccinet fungerar och ställ frågor på detta webinarium.

Torsdag den 14:e oktober 2021 kl. 13:00-14:00

Medverkar gör: Karin Tegmark-Wisell, biträdande statsepedimiolog, Johanna Rubin, barnläkare och vaccinexpert på Folkhälsomyndigheten, Bernice Aronsson, barnläkare och vaccinexpert på Läkemedelsverket, Eva Nordlund, barnmorska och ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet och Karin Pettersson, överläkare och sektionschef Graviditet och förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset.

– – –

Karin Pettersson rekommenderade således redan 2021-10-14 gravida kvinnor att injicera sig med mRNA-preparaten.

Mig veterligen, har det aldrig tidigare i Sverige någonsin använts några former av mRNA-preparat på gravida, eller någon annan heller för den delen.

Den första gången Folkhälsomyndigheten uppmanade gravida att injicera sig, var 2021-04-27. Den rekommendationen riktade sig endast till gravida med andra riskfaktorer. 

”I nuläget avvaktar Folkhälsomyndigheten med en generell rekommendation för vaccination till alla gravida, men följer kunskapsutvecklingen.”

Den andra gången var 2021-05-25, då alla gravida började erbjudas injektionerna.

”Det har inte framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida vid vaccination jämfört med andra individer i studier som legat till grund för godkännandet av vaccinerna eller i efterföljande säkerhetsuppföljningar. Folkhälsomyndighetens bedömning grundar sig också på en dialog med Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG), med Svenska Barnmorskeförbundet och med Läkemedelsverket samt andra professionella organisationer inom området.

Folkhälsomyndigheten har också tagit del av en säkerhetsuppföljning i USA med uppföljning via självrapportering av drygt 35 000 vaccinerade gravida – där man inte fann några negativa effekter för den gravida kvinnan eller för fostret.

USA, Kanada, Israel, Belgien och Storbritannien rekommenderar att alla gravida erbjuds vaccination mot covid-19. Sverige ansluter sig nu till den bedömningen.”

Det vill säga, endast 4 månader och 25 dagar efter att WHO, 2020-12-31, utfärdat nödgodkännande för Pfizer/Biontechs Comirnaty, bestämde Folkhälsomyndigheten att preparatet var tillräckligt säkert för att ges till alla gravida.

För Modernas Spikevax, tog det 4 månader och 19 dagar efter att  EMA – The European Medicines Agency, 2021-01-06, gett villkorat godkännande för marknadsföring inom EU. 

För AstraZenecas Vaxzevria, tog det 3 månader och 27 dagar efter att  EMA – The European Medicines Agency, 2021-01-29, gett villkorat godkännande för marknadsföring inom EU. 

Även den som ramlat i trappen varje dag som liten, förstår snabbt att detta är väldigt kort tid, särskilt som en graviditet som regel brukar pågå under NIO månader. 

Enligt Läkemedelsboken, som ges ut av Läkemedelsverket, är djurförsök en förutsättning för humanläkemedel sedan Talidomidkatastrofen (Neurosedyn) under början av 60-talet. 

”Alltsedan talidomidkatastrofen i början på 1960-talet har tidiga tester på försöksdjur varit en förutsättning för utveckling av humanläkemedel. De prekliniska undersökningarna har flera syften och sker både före och parallellt med den kliniska utvecklingen. Initialt studeras både primärfarmakologiska (verkningsmekanism och dosresponssamband) och sekundärfarmakologiska effekter (effekter som inte kan knytas till den eftersträvade kliniska effekten). Farmakokinetik, dvs upptag, distribution, metabolism och elimination (ADME), kartläggs. Toxikologiska effekter innefattande akuttoxicitet och genotoxicitet undersöks i lämpliga prekliniska modeller. Vidare karakteriseras läkemedlets toxicitetsprofil vid upprepad tillförsel där patologisk undersökning av vävnader ingår.

Djurstudiernas längd är beroende på förväntad behandlingstid. Vid behandling upp till 3 månader ska djurstudiernas längd vara minst 3 månader. Vid längre tids behandling ska toxikologistudier om 6–9 månader göras. Är läkemedlet avsett att ges till patienter under en längre tid (> 6 månader) krävs dessutom karcinogenicitetsstudier där läkemedlet tillförs under djurets livstid (t ex 2 år för råtta). I särskilda studier undersöks om läkemedlet kan påverka fertiliteten, har fosterskadande effekter eller kan påverka utvecklingen av den nyfödde.”

Men, eftersom injektionerna lyder under så kallade ”Villkorat godkännande”, behövs inte detta krav uppfyllas. Men bara för att det inte behövs, är inte detta alls samma sak som att injektionerna skulle vara säkra.

Det har också hänt förr att Folkhälsomyndigheten haft fel.

2020-01-16 – ”Nytt coronavirus upptäckt i Kina”

”I Kina har ett nytt coronavirus upptäckts bland människor som besökt en marknad i staden Wuhan. Folkhälsomyndigheten bedömer risken för att smittan sprids till Sverige som mycket låg.”

”För att det ska bli stora utbrott krävs att viruset är bra på att sprida sig från människa till människa. Så verkar det inte vara i det här fallet, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.”

2021-02-23 – ”Samtliga godkända vacciner mot covid-19 skyddar mot sjukdom”

”Alla vaccinerna har visat god säkerhet.”

”Vi både hoppas och tror att vaccinationerna ska kunna leda till minskad smittsamhet och smittspridning.”

”I dag finns det sammantaget inget som talar för att något av vaccinerna skulle skilja ut sig jämfört med de andra på ett påtagligt sätt, och vi kommer att få mer kunskap om detta med tiden, säger Anders Tegnell.”

2021-03-16 – ”AstraZenecas vaccin pausas som en försiktighetsåtgärd i väntan på EMA:s utredning”

2021-04-14 – ”Janssens vaccin pausas i väntan på utredning från EMA”

2021-04-20 – ”Rekommendation om åldersgräns på 65 år för AstraZenecas vaccin kvarstår”

2021-04-23 – ”Beslut om att avvakta användning av Janssens vaccin i Sverige”

2021-07-23 – ”Användning av AstraZenecas vaccin avvecklas”

2021-10-06 – ”Användningen av Modernas vaccin mot covid-19 pausas för alla som är födda 1991 och senare.”

Källor:

https://www.facebook.com/regionstockholm/videos/341497410951216/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/for-personal-inom-vard-och-omsorg/for-personal-inom-halso–och-sjukvard/vaccination-mot-covid-19-under-graviditet/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/gravida-med-andra-riskfaktorer-kan-fa-vaccin-i-fas-3/

https://www.who.int/news/item/31-12-2020-who-issues-its-first-emergency-use-validation-for-a-covid-19-vaccine-and-emphasizes-need-for-equitable-global-access

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/januari/tredje-vaccinet-mot-covid-19-har-godkants/

https://lakemedelsboken.se

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/januari/nytt-coronavirus-upptackt-i-kina/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/februari/samtliga-godkanda-vacciner-mot-covid-19-skyddar-mot-sjukdom/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/mars/astra-zenecas-vaccin-pausas-som-en-forsiktighetsatgard-i-vantan-pa-emas-utredning/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/janssens-vaccin-pausas-i-vantan-pa-utredning-fran-ema/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/rekommendation-om-aldersgrans-pa-65-ar-for-astrazenecas-vaccin-kvarstar/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/april/beslut-om-att-avvakta-anvandning-av-janssens-vaccin-i-sverige/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/juli/anvandning-av-astrazenecas-vaccin-avvecklas/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/oktober/anvandningen-av-modernas-vaccin-mot-covid-19-pausas-for-alla-som-ar-fodda-1991-och-senare/

One thought on “MER OM FHM OCH RÅDEN TILL GRAVIDA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.