1 oktober 2023

EN YTTERST ALLVARLIG LÖGN FRÅN LENA HALLENGREN

Det är inte bara Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Italiens premiärminister Mario Draghi och Brittiska myndigheter som talat osanning i media, utan även Sveriges socialminister Lena Hallengren har passat på att sprida osanningar i media.

Till skillnad mot Mette Frederiksen – där hennes och SSI:s agerande nu orsakat politisk kris och Mario Draghi – som hotats med åtal av Hälsoministeriet om han inte korrigerar sina felaktiga alarmsiffror, återstår det att se om något liknande händer i Sverige.

I Dagens Nyheter, 2022-01-05, spred Lena Hallengren följande osanna uppgifter:

”Vad spelar vaccinpass för roll om smittan ändå sprids bland vaccinerade?
– Smittspridningen påverkas eftersom de som är ovaccinerade sprider smittan mer. Och om den som är ovaccinerad utsätts för smitta och blir sjuk så belastar det trycket på vården. Det är den kedjan vi vill undvika. Vaccinbevis är en smittskyddsåtgärd.”

Här talar Hallengren osanning om att icke injicerade sprider smittan mer. Enligt en artikel i danska Berlingske Tidning, har den danska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, SSI, hela tiden vetat att injektionerna inte stoppar smittspridning. Att svenska Folkhälsomyndigheten inte skulle känna till detta, framstår som en omöjlighet.

Att påståendet är falskt och dessutom tvärtom leder till ökad smittspridning, stödjs även av följande studier:

Kampf, G., (2021-11-20), The Lancet, COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified.

Enligt Kampf, sprider injicerade smitta lika bra som icke injicerade. Det är därför både felaktigt och farligt att prata om en pandemi av ”ovaccinerade” och ger även flera exempel på att det både är fler ”vaccinerade” som smittas och att andelen symptomfria bland smittbärande, är lika hög bland ”vaccinerade” som ”ovaccinerade”, liksom att bevisen för detta, hela tiden ökar. Exemplen han anger, indikerar dessutom att den symptomfria smittspridningen till och med är högre bland ”vaccinerade”.

Holm Hansen, C., Blicher Schelde, A., Rask Moustsen-Helm, I., Emborg, H.-D., Grove Krause, T., Mølbak, K., Valentiner-Branth, P., (2021-12-23), Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study.

Dansk studie av över 5 000 fall, där dubbel- och trippelinjicerade, löpte upp till 76.5% högre risk att drabbas av Omikron än icke injicerade, vilket tyder på att injektionerna allvarligt skadat immunförsvaret.

Brown, C. M., Vostok, J., Johnson, H., Burns, M., Gharpure, R., Sami, S., Sabo, R. T., Hall, N., Foreman, A., Schubert, P. L., Gallagher, G. R., Fink, T., Madoff, C. L., Gabriel, S. B., MacInnis, B., Park, D. J., Siddle, K. J., Harik, V., Arvidson, D., Brock-Fisher, T., Dunn, M., Kearns, A., Laney, S., (2021-07-30), Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021.

Deltavarianten har i denna studie som publicerats hos CDC (motsvarande Folkhälsomyndigheten i USA) visat sig kunna föröka sig i princip lika effektivt vid smitta oavsett vaccinationsstatus hos individen, vilket innebär att vaccinimmuniteten sannolikt inte mildrar symtomen vid smitta som för den tidigare alfavarianten. Liknande virusmängder i kroppen innebär även att vaccinerade och ovaccinerade individer är ungefär lika smittsamma.

Riemersma, K. K., Grogan, B. E., Kita-Yarbro, A., Jeppson, G. E., O’Connor, D. H., Friedrich, T. C., Grande, K. M., (2021-07-31), Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant.

Enligt denna studie, som också finansierats av CDC, bär icke injicerade och injicerade på samma mängd virus.

Riemersma, K. K., Grogan, B. E., Kita-Yarbro, A., Halfmann, P. J., Segaloff, H. E., Kocharian, A., Florek, K. R., Westergaard, R., Bateman, A., Jeppson, G. E., Kawaoka, Y., O’Connor, D. H., Friedrich, T. C., Grande, K. M., (2021-11-06), Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination.

Enligt denna studie, som också finansierats av CDC, och är en nyare version av den ovanstående, finns det ingen skillnad mellan injicerade och injicerade, när det gäller smittspridning.

Lena Hallengren kan heller omöjligen ha missat att läsa om alla händelser där dubbel och trippel-injicerade smittats:

SUPERSPRIDAREVENT PÅ FÄRÖARNA – ALLA TRIPPELINJICERADE – 21 AV 33 SMITTADE

Enligt Jyllandsposten 2022-01-04, smittades 21 av 33 trippelinjicerade av Omikron på Färöarna på ett möte under början av december förra året. Samtliga var trippelinjicerade och hade fått sin booster inte senare än 2.5 månader innan mötet och alla hade dessutom testats negativt strax före mötet.

UTBROTT PÅ KRYSSNINGSFARTYG TROTS 100% FULLVACCINERADE PASSAGERARE OCH PERSONAL

https://www.theepochtimes.com/covid-19-outbreak-reported-on-us-cruise-ship-despite-fully-vaccinated-passengers_4139853.html?utm_source=newsnoe&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2021-12-05-3&est=zDC7xOcOb%2FTNvm4Icupl4Q38paj6etyS6mzCqS3b2iOY5%2FE7vpdeWN08xH24erocBWA3

KRAFTIG ÖKNING AV FULLVACINERADE ÄLDRE SOM DÖR AV COVID

https://www.tv4.se/klipp/va/13419288/kraftig-okning-av-fullvaccinerade-aldre-som-dor-med-covid-vi-maste-agera-valdigt-snabbt

20 SMITTADE AV 30 FULLVACCINERADE

https://www.expressen.se/gt/smittoutbrott-i-skargardskoren/

Den här första osanningen, är således avsiktlig, och därmed en grov lögn, som fått framför allt två mycket allvarliga konsekvenser.

Dels genom att det leder till en ökad smittspridning med försämrad patientsäkerhet.

Och dels för alla de som sedan en tid tillbaka är tvingade att utsätta sig själva för en medicinsk behandling, för att kunna bibehålla sitt arbete, få anställning, praktisera eller studera.

SÅ HÄR SKREV DEN STATLIGA MYNDIGHETEN ARBETSGIVAREVERKET:

”De offentligt anställda omfattas av grundlagsskyddet avseende kroppsligt intrång, i förhållande till det allmänna. Statliga arbetsgivare kan därför inte kräva att de anställda ska vaccinera sig.

Det är inte förbjudet för arbetsgivaren att fråga anställda om de är vaccinerade, men man bör värna arbetstagarens integritet och inte i onödan ställa frågor som är hänförliga till privatlivet. Arbetsgivaren kan för det första inte vara säker på att det svar man får är korrekt, med mindre än att arbetstagaren uppvisar intyg på vaccination, något arbetsgivaren inte kan kräva. För det andra har arbetsgivaren normalt inte heller någon nytta av svaret, eftersom statliga arbetsgivare som utgångspunkt inte får göra skillnad på vaccinerade och ovaccinerade arbetstagare. Det kan möjligen finnas verksamheter som i undantagsfall skulle kunna omplacera ovaccinerade arbetstagare eller omfördela deras arbetsuppgifter inom ramen för arbetsskyldigheten. Sådant krav torde i vart fall behöva stöd i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

De statliga arbetsgivarna ska alltså inte göra någon åtskillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade arbetstagare, men kan gärna uppmuntra vaccinering och underlätta för den som vill vaccinera sig.”

”Vi har ett samarbete med en svensk myndighet som innebär att några av våra anställda ibland behöver vistas i deras lokaler. Kan den myndigheten kräva att våra anställda ska vara fullvaccinerade för att komma in i deras lokaler? (2021-09-27)

SVAR: En myndighet kan varken som arbetsgivare eller verksamhetsutövare kräva att en person ska vara fullvaccinerad för att få tillträde till myndighetens lokaler. Ett sådant krav innebär ett indirekt krav på kroppsligt intrång (vaccinering) vilket inte är tillåtet enligt grundlagen.”

https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter–press/nyhetsbrev/arbetsgivarverket-informerar/2020/fragor-och-svar-om-corona-viruset-i-samband-med-resor/forebyggande-arbete-vaccination-och-uppgifter-om-smitta/

SÅ HÄR SKREV VÅRDFÖRBUNDET

”Nej, det är inte tillåtet med tvångsvaccinering. Enligt grundlagen (2 kap 6 § regeringsformen) är alla medborgare skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmänna (stat, myndigheter, kommuner och regioner), såsom vaccinering.

Grundlagsskyddet innebär att offentliga arbetsgivare inte har rätt att beordra en arbetstagare att vaccinera sig. Skyddet innebär också att arbetsgivare inte får hota med arbetsrättsliga sanktioner för att förmå en anställd att vaccinera sig. 

Grundlagsregeln är inte direkt tillämplig på privata arbetsgivare (som ju inte är ”det allmänna”), men även privata arbetsgivare har att beakta grundlagsskyddet.

Om din arbetsgivare vill beordra dig att vaccinera dig mot din vilja bör du kontakta Vårdförbundets förtroendevalda på arbetsplatsen alternativt Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420 för att få hjälp. Vårdförbundet kommer att bedöma ditt ärende och kan vid behov vidta åtgärder.”

Enligt Vårdförbundet får arbetsgivaren heller inte kräva ut uppgifter om huruvida du blivit ”vaccinerad” eller inte:

”Uppgifterna om vaccination, hälsodeklaration med mera är integritetskänsliga uppgifter som omfattas av sekretess. Om vaccinationen utförs av en extern vårdgivare (offentlig eller enskild), krävs i regel samtycke av den vaccinerade för att uppgifterna ska kunna lämnas ut.

Det gäller också i fråga om uppgifter till arbetsgivare. Om vaccinationen utförs på den egna arbetsplatsen och inom den egna verksamheten gäller reglerna om inre sekretess. Enligt de reglerna får den som arbetar hos en vårdgivare ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

https://www.vardforbundet.se/tjanstesidor/vardforbundet-direkt/fragor-och-svar/coronaviruset-och-ditt-arbete/#far-arbetsgivaren-krava-att-jag-vaccinerar-mig

https://www.vardforbundet.se/tjanstesidor/vardforbundet-direkt/fragor-och-svar/coronaviruset-och-ditt-arbete/#kan-arbetsgivaren-krava-att-fa-ut-uppgifter-om-jag-blivit-vaccinerad-eller-inte

Det här är således ytterst allvarligt, särskilt när det kommer från en minister som tillhör ett parti, som påstår sig stå på arbetarnas sida, då Lena Hallengren, genom denna lögn – oavsett om den härstammar från henne själv eller Folkhälsomyndigheten, fullständigt trasat sönder allt vad arbetsrätt heter, grundlagen och även mänskliga rättigheter.

Den socialdemokratiska Socialministern har därigenom raderat allt förtroende för myndigheter och offentliga arbetsgivare för en mycket lång tid framöver.

Efter att ha kontaktat flera av de regioner och kommuner som infört detta medicinska tvång, HAR DESSUTOM INGEN, INTE EN ENDA region eller kommun, föga förvånande, kunnat skicka över en enda vetenskaplig studie som visar att injektionstvång eller injektionerna minskar smittspridningen, utan hänvisar bara till Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen, som alltså uppenbarligen, likt SSI, hela tiden känt till att injektionerna inte minskar smittspridningen. Regeringen och Lena Hallengren är därför genom detta ytterst ansvariga för detta som nu pågår hos flera av Sveriges regioner och kommuner.

”Är du orolig för att fler ska strunta i att ta den tredje sprutan när risken för smitta ändå är så stor?
– Jag tänker att den som har tagit dos ett och två har insett att det är viktigt att vaccinera sig och vad vinsten med det är. Vi har också kunnat se att de som har erbjudits en tredje dos i stor utsträckning har tagit den.”

Här ljuger Hallengren igen och försöker ge sken av att folket erbjuds sprutor, när tiotusentals inom vården i själva verket, som jag många gånger nämnt, blir tvingade, under hot om att förlora arbete, kunna studera eller praktisera.

Utöver detta, innebär det naturligtvis att även Regeringens vaccinbevis fallerar och är kontraproduktivt.

Det här är den största skandalen i Socialdemokraternas historia.

#skr, #vardforbundet, #unionen, #ambulansforbundet, #SverigesArbetsterapeuter, #SverigesTandlakarforbund, #Psykologforbundet, #farmaciforbundet, #kommunal, #lakarforbundet, #Fysioterapeuterna, #ssr, #vision, #lystra, #riksnarr, #regionstockholm, #regionuppsala, #regionsormland, #regionostergotland, #regionjonkoping, #regionkronoberg,#regionkalmar, #regiongotland, #regionblekinge, #regionskane, #regionhalland, #regionjh, #vastragotalandsregionen, #regionvarmland, #regionorebro, #regionvastmanland, #regiondalarna, #regiongavleborg, #regionvasternorrland, #regionjamtland, #regionvasterbotten, #regionnorrbotten, #folkhalsomyndigheten, #regeringen

Källa:

https://www.dn.se/sverige/hallengren-om-vaccinbevis-i-fler-verksamheter-positiv-mojlighet/

TV2 – Nyhederne – Intervju med S

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v6

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE13596796/faeroesk-supersprederevent-alle-smittede-havde-modtaget-boostervaccine/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.