3 oktober 2023

HUR SKA DÖDLIGHET AV COVID-19 BERÄKNAS KORREKT?

Att beräkna dödlighet av något, är inte så enkelt som många verkar tro. Vad har egentligen orsakat någons död?

Om en människa är svårt sjuk i skelettcancer – och bryter ett ben, som leder till en blödning som gör att personen avlider, är det då cancer, benbrott eller blödning som är orsaken?

Om någon är döende av cancer och är intagen på Hospice – där den genomsnittliga ”vårdtiden” är cirka 14 dagar (innan personen vanligtvis avlider) och får covid-19 och sedan dör efter två veckor, har personen då verkligen avlidit av covid-19?

Enligt Socialstyrelsen har det fram till 2021-12-27, avlidit 14 666 personer av covid-19

För att inte detta inlägg skall bli en hel bok, utgår jag ifrån att de som påstås ha dött av covid-19, har dött av covid-19. Detta är emellertid felaktigt, eftersom merparten av dessa tillhörde en eller flera av de fyra sjukdomsgrupperna som Socialstyrelsen valt ut:

  • Hjärt- och kärlsjukdom
  • Högt blodtryck
  • Diabetes
  • Lungsjukdom

En dryg fjärdedel, 3 891, 26.5% av de avlidna tillhörde en av dessa sjukdomsgrupper.

Hela 8 550 tillhörde två eller flers sjukdomsgrupper och kan således även kallas för multisjuka. Totalt tillhörde alltså 12 441 eller 84.8% en eller flera sjukdomsgrupper.

Den vetenskapligt intresserade, frågar sig naturligtvis också, varför inga andra sjukdomsgrupper ingick, som till exempel olika former av cancer, alzheimers och immunbristsjukdomar. Detta särskilt eftersom nästan alla som avlidit, också var av en mycket hög ålder och rimligen i hög utsträckning även borde ha någon av dessa. Nästan hälften, 6 906 personer, eller 47.1% av alla dödsfall, var trots allt, 85 år eller äldre.

Den vetenskapligt intresserade, undrar naturligtvis även hur gamla människor brukar bli i Sverige.

Då 2019 var ett år med exceptionellt låg dödlighet och således ovanligt avvikande, används med fördel siffrorna från 2018. Enligt SCB, var den genomsnittliga livslängden då 84.25 år för kvinnor och 80.78 år för män.

HUR MÅNGA AV DE 14 666 SOM AVLED, UPPNÅDDE DÅ HÖGRE ÅLDER ÄN GENOMSNITTSÅLDERN?

Enligt Socialstyrelsens excel-fil, som går att ladda hem, blir detta då cirka 3 740 + 3 166 + 1 604 = 8 546 personer, eller 58.3%. Är det då korrekt att inkludera dessa, om dödligheten ska gälla för hela befolkningen i allmänhet? Om syftet är att upplysa människor om hur farlig eller ofarlig en sjukdom är.

Dödlighet är dessutom något som förändras över tid, då bland annat behandlingsmetoder brukar förändras, vilket också har skett gällande covid-19.

Under 2020 felbehandlades i princip alla som togs in på IVA, då de fick syrgas – som förvärrade inflammationen i lungorna och ofta även morfin, som ytterligare försämrade syresättningen av blodet, med följden att de kvävdes ihjäl.

Idag behandlas covid-19 helt annorlunda på IVA. Behandlingen är numera bland annat steroider och anti-histamin, då vården lärt sig att behandla svår covid som en allergisk reaktion – vilket är det korrekta. Det är spikproteinerna som orsakar reaktionen.

Av detta följer även att injektionerna – som får kroppen att producera just spikproteiner i en okänd mängd under en okänd tid, är en ren idioti. Naturligtvis är därför ”vaccinpass”, ”vaccinbevis” och alla former av krav och tvång, oerhört kontraproduktivt och dessutom potentiellt livsfarligt.

Hursomhelst, de nya behandlingsmetoderna gör att nästan ingen dör på IVA. Således bör samtliga som avled under 2020 och egentligen ännu fler dras ifrån. Enligt Socialstyrelsen avled 9 308 personer av covid-19 under 2020. Kvar blir således 5 385 personer som potentiellt avlidit av covid-19 under 2021. Som ovan nämnts, inkluderar dessa siffror även personer som sannolikt skulle ha avlidit av något annat, då de var multisjuka och äldre än vad människor i genomsnitt i Sverige brukar bli. Det är följaktligen inte särskilt förvånande att de dör av något.

Om vi drar av dessa, för att dödligheten skall kunna användas på befolkningen i allmänhet, dvs på de i åldrarna 0-80 för män och 0-85 för kvinnor, blir det totala antalet avlidna under 2021, för dessa grupper cirka 5 385 – 1 770 = 3 615.

Men, eftersom en stor del av de avlidna även var intagna på särskilt boende – där den genomsnittliga vårdtiden är två år (innan de dör), borde egentligen även dessa räknas bort, liksom de som har hemtjänst eller är multisjuk. Detta är dock inte möjligt med Socialstyrelsens siffror. Den vetenskapligt intresserade frågar sig naturligtvis varför.

Ett ytterligare frågetecken är huruvida dödligheten hos de nuvarande varianterna är samma som för tidigare varianter? Men eftersom behandlingsmetoderna dessutom förändrats monumentalt, blir detta mycket svårt att räkna ut, för att inte säga omöjligt.

Skall sedan dödligheten beräknas på antalet kända smittfall eller befolkningen som helhet?

Om nu covid är så smittsamt, som många gör gällande, bör det vara rimligt att majoriteten av befolkningen har utsatts för någon variant. Dödligheten bör därför beräknas mot hela befolkningen.

Om detta görs, blir dödligheten cirka 3615/10 379 295 = 0.035%. Den grupp som vi exkluderade, skall egentligen också dras bort, men jag bortser från detta för att förenkla.

Som kuriosa, har totalt cirka 1 050 människor under 70 år, enligt Socialstyrelsen, avlidit av Covid-19 under 2021.

Det förefaller inte orimligt att anta att en del av dessa istället kan ha avlidit av injektionerna, eftersom de gör att kroppen själv börjar producera spikproteiner – som också är det som orsakar svår covid.

Injektionsextremisterna hävdar istället att det är injektionerna som minskat dödligheten och bortser då helt från förändrade behandlingsmetoder, med mera, samtidigt som de likt en heroinist – inte kan sitta still förrän de fått nästa injektion.

Den här texten är dock inte avsedd att visa någon exakt dödlighet, utan för att påvisa några av de problem som den tillgängliga statistiken är behäftad med och att det inte finns någon anledning till större panik – förutom då gällande injektionerna.

Källa:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/medellivslangd-i-sverige/

http://web.archive.org/web/20200101000000*/https://socialstyrelsen.se/globalassets/1-globalt/covid-19-statistik/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/statistik-covid19-avlidna.xlsx

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.